Begeleiding en ondersteuning

Het Bouwens is een school waarin het gaat om de leerling. Een leerling brengt een groot deel van zijn tijd door in de school. Daarom is het van het grootste belang dat de leerling de begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft.

Veel leerlingen doorlopen de school zonder noemenswaardige problemen. Leerlingen kunnen met vragen in eerste instantie terecht bij hun mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/ verzorgers. Het komt ook voor dat een leerling meer begeleiding nodig heeft. Dit kan zijn op het cognitieve vlak (het leren), op het gebied van gedrag of op het sociaal-emotionele vlak. Leerlingen die op een van deze gebieden ondersteuning behoeven, zijn op het Bouwens ook meer dan welkom. De school zal altijd proberen passend onderwijs te bieden, hetzij intern, hetzij extern, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte.

 

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding is een integraal onderdeel van onderwijs op het Bouwens. Wij zijn een school waar niet alleen de leerstof, maar ook de relatie centraal staat. Gelijkwaardigheid in de omgang, wederzijds vertrouwen en een luisterend oor voor de leerlingen  zien wij als basis om te kunnen leren.

Onze visie op leerlingbegeleiding leidt tot de volgende drie uitgangspunten:

  • Ons begeleidingsaanbod is gericht op zelfredzaamheid, het omgaan met mogelijkheden, uitdagingen en beperkingen;
  • Ons begeleidingsaanbod staat ten dienste van de optimale (leer)prestatie en is geïntegreerd in onderwijsaanbod en organisatie;
  • Ons begeleidingsaanbod stelt de leerling centraal.  Zij/hij bepaalt met ouders en school de begeleidingsvraag en maakt een keuze voor bepaalde ondersteuning en haalbaarheid binnen de mogelijkheden van het Bouwens. De voortgang wordt bijgehouden door de leerling zelf, de mentor en de ouders en betrokken begeleiders/ondersteuners.

 

De mentor

De mentor is de spil in de begeleiding op het Bouwens en is het eerste aanspreekpunt voor uzelf, uw kind en de vakdocenten voor alles wat met school te maken heeft. Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken, aarzel dan niet om met de mentor contact op te nemen.

 

Het ondersteuningsplein

Als een leerling extra begeleiding nodig heeft, kan hij/zij terecht op het ondersteuningsplein. Alle mentoroverstijgende ondersteuning die het Bouwens biedt, zijn hier vertegenwoordigd. Deze ondersteuningsmogelijkheden zijn terug te vinden in het ondersteuningsplan (zie onderaan de pagina).

Op het ondersteuningsplein komen leerlingen die, om welke reden dan ook, vast lopen binnen het reguliere aanbod. Het ondersteuningsplein is bedoeld voor leerlingen die ondanks hun problematiek, met extra begeleiding toch kunnen functioneren binnen het reguliere onderwijs.

Het ondersteuningsplein is iedere dag voor alle leerlingen bereikbaar tijdens reguliere lestijden. Daarnaast kunnen ook ouders, mentoren en docenten terecht op het plein als zij hulp of advies nodig hebben op het gebied van ondersteuning. Het doel is dat alle leerlingen uiteindelijk onderwijs volgen op de best passende plek.

Wanneer er extra ondersteuning wordt ingezet, blijft de mentor het eerste aanspreekpunt voor de begeleiding van zijn/haar leerlingen. De mentoren worden bij alle gesprekken over leerlingen betrokken. Wanneer mentoren betrokken blijven bij het proces, zullen zij ook steeds meer expertise ontwikkelen. Wij willen steeds meer preventief gaan werken en problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken.

 

Schoolondersteuningsteam (SOT)

In het SOT worden tweewekelijks leerlingen besproken met een extra ondersteuningsbehoefte. Het SOT geeft een advies waar ouders, leerling en mentor me verder kunnen. Voor alle leerlingen die in het SOT worden besproken, moet een plan gemaakt worden. Aan de hand van dit plan zal de extra ondersteuning ingezet worden.

 

Passend en Thuisnabij onderwijs

De wetswijziging Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Schoolbesturen hebben zorgplicht en de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Het belangrijkste doel is alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden, bij voorkeur in de eigen omgeving. Het Samenwerkingsverband werkt nauw samen om passend en Thuisnabij onderwijs zo veel mogelijk te realiseren. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze schoolgids of naar de website: www.passendonderwijsnoordlimburg.nl.

ANGY 4920
Ondersteuningsplein