Veilige school

Het Bouwens moet voor leerlingen en personeel een veilige leer- en leefomgeving zijn. In de visie van de school staan respect, waarden en normen en een veilige school centraal. De grondhouding van alle betrokkenen is: een vriendelijke en respectvolle omgang met elkaar en garant staan voor elkaars veiligheid.

Het Bouwens heeft onder ander beleid uitgezet voor het tegengaan van pesten, een rook-, alcohol- en drugsbeleid en een Meldcode bij huiselijk geweld en mishandeling. Deze en andere veiligheidsonderwerpen zijn opgenomen in ons schoolveiligheidsplan.

Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. Leerlingen die schooleigendommen beschadigen of vernielen, worden hiervoor aansprakelijk gesteld. De school heeft voorzieningen getroffen om diefstal te voorkomen, waaronder toezicht en garderobekastjes.

De school is een openbaar en open gebouw en de directie kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en beschadiging. Roken is in al onze gebouwen verboden.

 

Algemene afspraken

Binnen onze school streven wij ernaar iedereen een gezonde en veilige omgeving te bieden. Als iedereen op school de algemene afspraken nakomt, kunnen we samen waarborgen dat we een goede basis hebben om met elkaar te leren, te werken en te leven in en rondom school. Deze 'algemene afspraken' worden aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen uitgedeeld.

 

Cameratoezicht

Het cameratoezicht wordt ingezet met het oog op de beveiliging van werknemers, leerlingen, eigendommen, schoolgebouw en schoolterrein. De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, worden verwijderd uiterlijk 4 weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten (artikel 38 Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens, WPB). De beelden mogen ingeval er een incident is geconstateerd aan de politie worden overhandigd (artikel 38 lid 5 sub b Vrijstellingsbesluit WBP). Tevens is er een extern beveiligingsbedrijf dat op afstand me kan kijken bij een melding. Middels een sticker op de verschillende toegangsdeuren met de tekst "cameratoezicht" maken wij dit aan allen bekend die de school betreden.

 

Pestbeleid

Als onderdeel van het schoolveiligheidsplan is ons pestprotocol vastgelegd. In dit beleid staat hoe wij (cyber)pesten tegengaan en aanpakken. Kijk voor meer informatie ook op jouwveiligeschool.nl.

Mocht je slachtoffer of getuige zijn van pesten meldt dit dan via de pestknop links op deze pagina.

 

Rook-, alcohol- en drugsbeleid

Het rook-, alcohol- en drugsbeleid is onderdeel van het schoolveiligheidsplan. Roken en vapen is op het gehele schoolterrein verboden. Uiteraard is drugsgebruik ook niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcoholische dranken en energiedranken.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan handelen wij zoals staat beschreven in onze meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Sociale media

LVO breed geldt een protocol over sociale media met bijbehorende infographic.