Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Onze school doet mee aan Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Van 4 tot en met 22 oktober houdt de GGD Limburg-Noord daarom een grootschalig onderzoek onder middelbare scholieren op het voortgezet onderwijs: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit onderzoek vindt plaats onder leerlingen van leerjaar 2 en 4 en brengt in kaart wat de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren is. Bijna alle middelbare scholen in de regio Limburg-Noord doen mee, zo ook onze school. Zo geven we een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!

 

Meer info voor leerlingen en ouders

Zowel ouders als leerlingen in leerjaar 2 en 4 krijgen via school alle informatie over het onderzoek. Ook op de www.ggdlimburgnoord.nl/GMjeugd2021 vindt u meer informatie over het onderzoek. U kunt hier bijvoorbeeld de vragenlijst inzien en u kunt lezen hoe de GGD de privacy waarborgt. Ook vindt u op deze website het antwoord op enkele veel gestelde vragen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de GGD Limburg-Noord via onderzoek@vrln.nl.

 

Landelijk onderzoek
Alle GGD’en in Nederland voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor doorgaans één keer in de vier jaar uit, de laatst meting dateert van 2019. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Zo doe je dus een sneltest

Flyer zelftesten doe je zo: In deze flyer wordt uitgelegd hoe zelftesten in het voortgezet onderwijs in zijn werk gaat. De flyer is bestemd voor leerlingen, maar ook geschikt voor ouders/verzorgers en medewerkers.

Veelgestelde vragen sneltesten

Heb je nog vragen over de sneltest?

Dat kunnen we ons goed voorstellen. We hopen alle vragen te beantwoorden in deze Q&A.

Veelgestelde vragen over de sneltest

Corona-update: verplichting mondkapjes

Beste leerlingen, beste ouders.

Onze minister-president was heel duidelijk dinsdagavond: als we niets doen, heeft dat grote gevolgen voor ons land en stevenen we af op een totale lockdown. Ook op onze school is er een steeds groter wordende roep om duidelijkheid met betrekking tot het mondkapjesbeleid. Het eerder opgevolgde dringende advies wordt onvoldoende nageleefd. Veel collega’s, maar ook leerlingen voelen zich daar niet prettig bij.

Scholen kunnen met instemming van de eigen medezeggenschapsraad kiezen voor een verplichting. Dit is op grond van de zorgplicht voor de veiligheid op school juridisch toegestaan. Onze school heeft in samenspraak met de medezeggenschapsraad besloten om, vooruitlopend op een aanpassing in de wet, het gebruik van mondkapjes verplicht te stellen. Het invoeren van de verplichting geeft duidelijkheid en sluit aan bij de verplichting om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, één van de maatregelen die door onze minister-president is aangekondigd.

Het dragen van mondkapjes is vanaf 26 oktober, de maandag na de herfstvakantie, verplicht tijdens verplaatsingen in de gangen én bij praktijkvakken.

Op deze manier geeft het Bouwens een signaal af bij te willen dragen aan het beperken van de besmettingen binnen en buiten onze school. Het is duidelijk dat ook binnen de gemeente Peel & Maas en de provincie het aantal besmettingen groeit. Tevens geven we door het dragen van mondkapjes gehoor aan de vraag om het veiligheidsgevoel van een grote groep collega’s te verbeteren als het in de praktijk een keer niet lukt om doorkruising te voorkomen. De belangrijkste afspraak blijft om 1,5 meter afstand te houden en nauw contact te voorkomen voor ieders veiligheid.

De afspraak dat vakdocenten, collega’s 5 minuten voor het belsignaal het lokaal verlaten en leerlingen pas bij het belsignaal gaan bewegen, blijft van kracht. Dat geldt ook voor leerlingen die pauze of een tussenuur hebben gehad en vanuit de aula’s of buiten gaan bewegen.

Met dit besluit zijn wij overtuigd een positieve bijdrage te leveren aan het openhouden van de scholen en het voorkomen van besmettingen. Namens het managementteam en het docententeam dank ik u voor uw medewerking hieraan.

Met vriendelijke groet,
A. Lukassen, rector het Bouwens

Corona-update, 2 oktober

Beste ouders en leerlingen,

Hierbij een korte update van een aantal zaken die betrekking hebben op de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan én over de lessen op afstand.

Daarnaast moet ik u melden dat we vandaag geïnformeerd zijn over een positieve besmetting bij één van onze medewerkers. Vanuit het bron- en contactonderzoek heeft dit geen gevolgen voor leerlingen en heel beperkt voor onze collega’s. Van verplichte thuisquarantaine is geen sprake, wel alert blijven op eventuele klachten.

Ventilatie

Eerder hebt u een bericht ontvangen over de ventilatie in het gebouw. Op te merken valt dat de ramen open moeten blijven, daarom herhaal ik het advies om hier rekening mee te houden en een extra vest of trui aan te doen.

Lessen op afstand

Voor leerlingen die afwezig zijn maar niet ziek, is voor iedere les een link aangemaakt waarmee zij de les kunnen volgen. De primaire aandacht van de docent zal uitgaan naar de leerlingen in de klas, maar met de studiewijzer en het aanhaken via MS teams, wordt een leerling thuis betrokken bij de les. Leerlingen hebben altijd hun camera aan staan, zodat de docent weet dat de leerling deelneemt of zelfstandig aan het werk is volgens de studiewijzer. Voor leerlingen die toetsen missen, is er een inhaalmoment. Voor vragen daarover verwijs ik u naar de mentor van uw zoon of dochter.

Afwezigheidsregistratie

Een leerling die door zijn of haar ouders ziek gemeld wordt, volgt geen online-lessen en wordt als ziek geregistreerd. Leerlingen waarvan u als ouder meldt dat hij of zij thuis onderwijs volgt, neemt deel aan de les zoals hierboven omschreven. Een leerling die niet deelneemt zal alsnog als afwezig gemeld worden.

Mondkapjes

Eerder hebben wij al de afspraak gemaakt dat leerlingen voor bepaalde lessen op verzoek van de docent of andere medewerker mondkapjes dragen. Vanuit het ministerie van OCW wordt het dragen van mondkapjes nu dringend geadviseerd. Vanaf maandag 5 oktober geldt in het voortgezet (speciaal) onderwijs een dringend advies om buiten de les (dus tijdens verplaatsingen) mondkapjes te dragen. Dit advies volgen wij op.

Ik wil u dan ook vragen om er zorg voor te dragen dat uw zoon of dochter een mondkapje bij zich heeft en te bespreken dat verwacht wordt dat het mondkapje gedragen wordt tijdens verplaatsingen in het gebouw.

Wilt u hier meer over lezen, dan verwijs ik u naar de website van OCW.

Jaarplanning

In onze jaarplanning zijn verschillende activiteiten opgenomen voor leerlingen en soms ook voor ouders. Vanuit het advies van de VO-raad bekijken we per activiteit op welke manier een aanpassing plaats moet vinden. Mocht het een activiteit betreffen die u aangaat, dan ontvangt u daarover bericht vanuit de mentor of teamleider.

Tenslotte

Van harte hoop ik dat we, door rekening te houden met elkaar en de maatregelen te volgen, we verdere verspreiding van het virus kunnen tegen gaan waardoor we zo veel als mogelijk fysiek onderwijs kunnen blijven volhouden.

Ik wens u een mooi en gezond weekend toe.

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Rector het Bouwens

Beslisboom corona

We blijven het belangrijk vinden dat iedereen de afspraken rondom covid-19 blijft volgen. We zien dat iedereen goed zijn best doet en willen jullie daarom bedanken voor jullie medewerking en inzet tot dusver. Zo zorgen we er samen voor om corona onder controle te houden.

Beslisboom

Hiernaast is een beslisboom te downloaden om jullie te helpen te beslissen of je wel of niet naar school mag komen. Klik hiervoor op de afbeelding om deze te vergroten.
N.b. op 29 september is een nieuwe versie gepubliceerd van de VO-raad. Deze vervangt de beslisboom van LVO. 

Looproutes

We hebben looproutes op het Bouwens. Deze zijn gemarkeerd met pijlen op de grond. In gebouw A en C is er sprake van eenrichtingsverkeer. Hieronder kun je deze looproutes ook downloaden.

Download de looproutes

 

 

Corona-update, 11 september

Beste ouders en leerlingen,

Afgelopen week hebben we ervaren dat corona niet weg is, maar in onze maatschappij nog duidelijk aanwezig is. Het belang van de maatregelen en goed zorgen voor elkaar is daarmee weer extra duidelijk geworden. Het is van belang dat we deze samen naleven zodat we fysiek onderwijs kunnen blijven geven.

Afwezigheid docenten:

We ervaren dat we met het toenemend aantal docenten dat afwezig is, de lessen niet meer allemaal vervangen krijgen. Daar waar mogelijk vangen we uiteraard lessen op en zorgen we dat leerlingen onder begeleiding kunnen werken. Leerlingen werken volgens de studiewijzer en via Somtoday vragen stellen aan hun docent. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Leerlingen met een tussenuur kunnen in aula C in stilte aan het werk gaan.

Afwezigheid leerlingen:

Naast het toenemend aantal docenten dat niet op school aanwezig kan zijn, zien we dat ook bij leerlingen. Indien uw zoon of dochter niet naar school kan, meldt u hem of haar af bij de receptie van het Bouwens. Daarnaast vragen we u om in deze bijzondere situatie binnen drie dagen contact op te nemen met de mentor, als blijkt dat uw kind langere tijd afwezig is.

Onderwijs op afstand:

Leerlingen die thuis moeten verblijven, werken volgens het rooster aan de vakken die hij of zij op dat moment op school zou volgen. De studiewijzers in Itslearning zijn leidend daarbij. Onze docenten richten zich op de leerlingen in de klas. Via Itslearing en MS Teams worden leerlingen zo veel als mogelijk betrokken bij de les. Voor vakken waar dat niet mogelijk is, denk aan creatieve vakken en praktijkvakken, kan de leerling met de studiewijzer aan de slag. Leerlingen kunnen vragen stellen aan de vakdocent via onder andere Somtoday of de chatfunctie in MS teams, gedurende de les.

Naleven maatregelen:

We constateren dat het naleven van de maatregelen al heel goed verloopt, maar doen nogmaals een oproep om de maatregelen die we afgesproken hebben na te leven:

 • houd 1,5 meter afstand tot medewerkers van het Bouwens.
 • was regelmatig je handen.
 • volg de looproute.
 • leerlingen gaan pas lopen bij de bel, zowel bij een leswissel als bij het einde van de pauze. Docenten lopen vijf minuten eerder, zodat zij de afstand van 1,5 meter tot elkaar en tot de leerlingen kunnen bewaren. Voor het eerste lesuur is het wel mogelijk om tien minuten voor de les begint naar de kluisjes en het lokaal te gaan.
 • pauzeren gebeurt zoveel als mogelijk buiten, anders zijn er gebieden aangewezen per leerstroom/leerjaar.
 • we vragen leerlingen om op het terrein van het Bouwens te blijven, in verband met besmetting buiten het terrein.
 • leerlingen hebben voor vakken waar dat door de docent gevraagd wordt, een mondkapje bij zich.

Somtoday:

Halverwege deze week hebben we een brief met excuses ontvangen van de leverancier van Somtoday. Deze brief treft u aan op onze website. Zij hebben ons en alle andere scholen die met Somtoday werken, laten weten dat na afgelopen dinsdagavond de problemen opgelost moeten zijn. Wij gaan dat nauwgezet volgen en hopen de leverancier zich aan zijn belofte houdt.

Tot slot wens ik u een goed weekend in een goede gezondheid.

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Rector het Bouwens

Corona-update, 28 augustus

Beste leerlingen en ouders,

Inmiddels hebben we de eerste week van het schooljaar achter de rug. Daarmee hebben we ook de eerste ervaringen opgedaan als het gaat om het naleven van de maatregelen die toegepast zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen zoals deze verleden week gecommuniceerd zijn, blijven intact. Echter het naleven daarvan vraagt aandacht. Daarom vraag ik nogmaals jullie aandacht voor de maatregelen en het naleven daarvan, in het belang van ieders veiligheid en gezondheid!

De maatregelen lijken zich in eerste instantie te richten op de veiligheid van medewerkers, omdat voor volwassenen de anderhalve meter afstand houden van belang is. Echter kunnen jongeren ook drager zijn en het virus zo verspreiden. In deze bijlage vindt u alle gedragsregels voor leerlingen, zoals deze nu gelden, bij elkaar gezet.

Looproutes:

De looproutes (eenrichtingsverkeer) in het gebouw zijn met pijlen aangegeven en worden door de veiligheidscoördinator en facilitair verbeterd, daar waar nodig. Met name in gebouw B en C worden routes aangepast aan de huidige situatie, die anders is dan de situatie van voor de zomervakantie. De toegang tot het leerplein op de eerste verdieping in gebouw C gaat via het trappenhuis en OL5/C131. Leerlingen moeten binnenkomen via de leerlingeningangen, aan de kant van de fietsenstallingen. Om contact met volwassenen bij binnenkomst te vermijden, vragen we ouders die hun kind met de auto naar school brengen de leerlingen niet meer bij de hoofdingang af te zetten, maar dit bij de sporthal te doen.

Het gebouw is om 8.10 uur geopend voor leerlingen. Vanaf dat moment kunnen zij naar hun kluisje. Leerlingen die zich om 8.00 uur moeten melden, kunnen dit uiteraard doen, maar worden verzocht daarna naar buiten te gaan.

Lokalen:

De lokalen zijn zo ingericht dat de docent veilig naar zijn bureau kan lopen. Het ventileren door de ramen, deuren en vluchtdeuren open te zetten is de beste ventilatie op dit moment. Daar gaan we de komende weken dan ook mee door. We zijn ons er van bewust dat hierdoor de temperatuur in het lokaal afneemt en vragen onze leerlingen om daar rekening mee te houden. Vooralsnog vinden we dat het ventileren van het gebouw prioriteit heeft.

Mondkapjes:

Voor de praktijklessen, tijdens practica of als de docent daar om vraagt hebben leerlingen een mondkapje bij zich. Deze communicatie is afgelopen dinsdag al verstuurd.

Lees hier de brief.

Leswissel en (gescheiden) pauzes:

Tijdens de leswissel gaat de docent vijf minuten voor aanvang van de les het lokaal uit. We verwachten dat leerlingen pas bij het belsignaal het lokaal verlaten, zodat de docenten niet tussen de leerlingen door, door het gebouw moeten bewegen. Vanaf maandag 31 augustus zal er weer een signaal hoorbaar zijn.

Tijdens de pauzes gaan leerlingen zoveel als mogelijk, als het weer het toelaat, naar buiten. Dit ten gunste van de ventilatie van het totale gebouw. Op de momenten dat er binnen gepauzeerd wordt, verwachten we dat leerlingen rekening houden met de anderhalve meter afstand tot volwassenen. Om dat te realiseren zijn de gescheiden pauzes ingevoerd en is er een vaste indeling gemaakt in de aula. Aanstaande maandag zal uitgelegd worden waar welk leerjaar pauzeert.

Leerlingen die en tussenuur hebben gaan naar buiten of studeren in aula C.

Schoolterrein:

In een eerder schrijven heb ik aangegeven dat leerlingen niet van het schoolterrein af mogen. Omdat deze regel anders is dan de normale schoolregels, wil ik hem iets nuanceren:

Leerlingen die buiten de coronamaatregelen van het schoolplein af zouden mogen tijdens de pauze en tussenuren, vragen we om zoveel als mogelijk op school te blijven, om verplaatsingen in de omgeving van de school zoveel als mogelijk te beperken. De oude schoolregel waarbij leerlingen uit de bovenbouw het schoolplein mogen verlaten, blijft bestaan, maar we roepen je op om dit niet te doen, in verband met het coronavirus.

Klachten en testen:

Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging dan blijf je thuis en laat je je zo snel mogelijk testen op het coronavirus. Zo controleert de GGD de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Afspraak maken voor een coronatest kan op twee manieren:

 • Bel voor een afspraak met 0800-1202
  Dit nummer is elke dag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur. Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf thuis en ga alleen naar buiten voor de test.
 • Maak online een afspraak
  Ga naar www.rijksoverheid.nl/coronatest Je logt voor het online maken van een afspraak in met je DigiD.

Tot slot wil ik nogmaals met klem vragen om alert te blijven en de maatregelen na te leven. Alles draagt bij aan het voorkomen van de verspreiding van het virus en ik hoop van harte dat we daarmee voorkomen dat we weer verplicht worden tot het sluiten van de school waardoor onlinelessen, online-mentoraat en online toetsen weer verplicht worden. Ik ben in ieder geval heel blij dat we onze leerlingen weer op school mogen ontvangen! Ik wil er dan ook alles aan doen om bij te dragen aan het voorkomen van een nieuwe uitbraak waardoor thuisonderwijs ook weer verplicht wordt.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Rector het Bouwens