Weer naar school. Hoe ziet dat er dan uit? (reportage Omroep P&M)

We zijn afgelopen dinsdag begonnen met de lessen. Hoe zien die er nu op het Bouwens uit? Omroep P&M maakte hier een reportage over.

De eerste lesdag is volgens locatie-directeur Annemarie Lukassen goed verlopen. Met pijlen is de looprichting van de leerlingen aangegeven. Ook blijven de leerlingen in het klaslokaal en zijn er geen pauzes. Daarom duren de lessen 30 minuten in plaats van drie kwartier. Het is onduidelijk hoe lang de maatregelen van kracht blijven, maar naar verwachting zal dit wel tot het eind van het schooljaar zo blijven.

 

 

Corona-update, 3 juni

Beste ouders en leerlingen,

De eerste twee dagen van gecombineerd fysiek en online onderwijs hebben we achter de rug en daarmee ook de eerste ervaringen. Over het algemeen zijn we heel tevreden en worden de maatregelen goed opgevolgd. Hieronder volgen een paar puntjes waarvoor we extra aandacht vragen en we verzoeken u om deze met uw zoon of dochter te bespreken.

Allereerst wil ik u vragen om te bespreken dat uw zoon of dochter niet te vroeg op school komt. Onze aula kan wegens de maatregelen niet gebruikt worden en dat betekent dat de leerlingen zich in de gangen zouden moeten ophouden. Dat is niet wenselijk, omdat de afstand tussen leerlingen dan minder dan anderhalve meter is. Het verzoek is om uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de les het schoolgebouw binnen te komen.

Tevens vraag ik aandacht voor het stallen van de fiets in de fietsenstalling. Leerlingen die in gebouw A les hebben, stallen hun fiets in de stalling bij gebouw A en komen via de aula het gebouw binnen. Vanaf dat punt wijst de route zich vanzelf en is de looprichting duidelijk. Leerlingen die in gebouw B les hebben, gebruiken de ingang tegenover de hoofdingang en volgen de pijlen naar het betreffende lokaal. De leerlingen die in gebouw C les hebben gebruiken de fietsenstalling bij gebouw C en ook van deze leerlingen verwachten we dat zij de route die uitgezet is volgen.

Op maandag, dinsdag en woensdag kunnen leerlingen, zowel in gebouw A als in gebouw C bij de receptie boeken die zij geleend hebben uit de mediatheek inleveren. Na de verplichte quarantainetijd van de boeken, zal dhr. Strik het retourneren van de boeken verwerken in het systeem.

Voor de volledigheid voeg ik nog toe dat als kinderen symptomen van het coronavirus vertonen, zij eerst uit moeten zieken en pas als ze weer klachtenvrij zijn naar school mogen komen.

Tot slot wil ik onze leerlingen en u als ouders bedanken voor de manier waarop jullie gehoor geven aan de protocollen en de maatregelen naleven.

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur

 

Corona-update, 28 mei

Beste ouders en leerlingen,

Allereerst hoop ik dat het goed gaat met u en uw kinderen.

In deze mail zal ik u informeren over wat het in beperkte mate opengaan van het Bouwens voor onze leerlingen inhoudt. Als school hebben we te maken met een aantal verplichtingen vanuit de VO-raad en het RIVM hoe we ons onderwijs moeten inrichten.

Protocol

In de bijlage stuur ik u de regels mee waar alle leerlingen aan moeten voldoen. Hierin worden de fietsroutes beschreven, maar ook de gang van zaken voor, tijdens en na de lessen. En wanneer uw kind niet naar school mag komen. We vragen alle leerlingen en hun ouders dit goed door te lezen. Bij vragen kunnen ze die aan hun mentor stellen.

Download het protocol voor leerlingen

Regels voor het voorgezet onderwijs

Anders dan in het basisonderwijs is het voortgezet onderwijs verplicht om ervoor te zorgen dat er anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling en tussen medewerkers gehouden kan worden. Dat betekent dat er per dag maar een beperkt aantal leerlingen op school kan zijn, omdat het anders te vol wordt in de gangen en lokalen. Het wisselen van lokalen, vanwege het schoonhouden van werkplekken en drukte in de gang moet zoveel mogelijk beperkt worden. Ook het wisselen van de samenstelling van groepen gedurende de dag is niet toegestaan.

Lesroosters: mogelijkheden en onmogelijkheden

Dat betekent dat het mogelijk is om klassikale lessen in te roosteren, waarbij steeds een deel van de klas aanwezig zal zijn op school en een deel vanuit thuis de les volgt. Het is helaas onmogelijk om zonder lokaalwisselingen de clusterlessen op school plaats te laten vinden, vanuit de uitgangspunten die wij moeten hanteren. Dat betekent dat de lessen aan clustergroepen in leerjaar 3 van vmbo-GT, leerjaar 4 van de havo en leerjaar 4 en 5 van het vwo, online plaats blijven vinden. Klassikale lessen voor deze groepen worden zoveel als mogelijk wel op school ingeroosterd, evenals de LOB-lessen voor die leerlingen.

De roosters voor de leerlingen worden in Somtoday gezet. Omdat het niet de bedoeling is dat alle leerlingen iedere dag naar school komen, worden de klassen in groepen verdeeld door de mentor of de teamleider en benoemd met de letter A, B of C. De mentor zal hierover met de klas communiceren.  Dit geldt niet voor vmbo-basis en vmbo-kader. Leerlingen komen vervolgens volgens onderstaand schema naar school:

datum Groep A (1/3e) Groep B (1/3e) Groep C (1/3e)
2, 3, 4 juni di wo do
5, 8, 9 juni vr ma di
10, 11, 12 juni wo do vr
15, 16, 17 juni ma di wo
18, 19, 22 juni do vr ma
23, 24, 25 juni di wo do
26, 29, 30 juni vr ma di
  • Leerlingen die op de dagen dat ze niet naar school komen thuis zijn, loggen volgens het rooster in en volgen via MS teams de les van de docent in de klas.
  • Voor de leerlingen van de vmbo-basis-klassen en vmbo-kader-klassen zal door de mentor aangegeven worden welke leerlingen wanneer op school komen voor theorie-  en praktijklessen.
  • Voor de leerlingen in havo-4, vwo-4 en vwo-5 worden aparte groepen gemaakt door de teamleiders en de mentoren, op basis van hun rooster en de aanwezigheid van docenten en mentoren.

Onderhevig aan veranderingen

Helaas hebben we ook te maken met collega’s die wegens gezondheidsredenen niet fysiek op school kunnen zijn, wat uiteraard ook invloed heeft op de roosters van de leerlingen. Daar is bij het samenstellen van het rooster zoveel als mogelijk rekening mee gehouden en zijn vervangers ingezet zodat leerlingen nog steeds aaneengesloten roosters hebben voor de lessen waarbij ze op school zijn. Ook voor onderbouwleerlingen kunnen er online lessen in het rooster staan, omdat de docent deze dan vanuit thuis kan geven. De lessen LO zijn nog niet opgenomen in het rooster. Er vindt nog overleg plaats om te onderzoeken of er een manier is waarop deze ingeroosterd kunnen worden, met in acht nemen van alle (hygiëne)maatregelen.

De lestijden van het verkort lesrooster blijven gehandhaafd.

Eindexamenleerlingen: uitslag op 4 juni

Tevens wil ik u erop wijzen dat volgende week de examenleerlingen officieel de uitslag krijgen en er op donderdag 4 juni stil aandacht zal zijn voor deze leerlingen. Met name mentoren van de examenklassen zullen daardoor op donderdag 4 juni niet al hun lessen kunnen verzorgen. De docent zal dit zelf aangeven aan de klas en ook aangeven wat de leerlingen tijdens dat lesmoment kunnen doen.

Tot slot

Tot slot wil ik u op het hart drukken om het protocol dat meegestuurd is, heel goed te bestuderen en met uw kind door te nemen in het belang van ieders gezondheid. We starten op 2 juni met een hele beperkte vorm van het onderwijs dat door het naleven van alle maatregelen niet te vergelijken is met het onderwijs van voor 13 maart. De klassen zullen nooit volledig op school zijn, leerlingen en medewerkers moeten zich strikt aan alle maatregelen houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wekelijks zal er geëvalueerd worden en indien noodzakelijk worden roosters of protocollen bijgesteld. Deze periode is voor de scholen tevens een soort van generale repetitie voor het nieuwe schooljaar, mochten we dan nog te maken hebben met de maatregelen of een deel van de maatregelen.

Pas goed op jezelf en op anderen en hou je aan de maatregelen. Alleen op die manier kunnen we weer gedeeltelijk fysiek onderwijs vorm gaan geven.

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur

Corona-update, 27 mei

Beste ouders, beste leerlingen,

Minister-president Rutte heeft aangekondigd dat vanaf 2 juni de scholen voor voortgezet onderwijs weer gedeeltelijk opengaan. Het Bouwens werkt momenteel aan het vormgeven van het onderwijs vanaf 2 juni. De maatregelen waar we als school aan moeten voldoen om op een veilige manier fysiek onderwijs te verzorgen, worden verder uitgewerkt en het gebouw wordt daarop ingericht.

Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om dagelijks alle leerlingen op school te laten komen. Dat betekent dat roosters aangepast worden, klassen in groepjes verdeeld gaan worden en dat we nieuwe gedragsregels en protocollen aan het maken zijn. Bij alle keuzes die we maken houden we drie aspecten voor ogen:

-Beperkt aantal mensen aanwezig in het gebouw, zodat anderhalve meter afstand gehouden kan worden
-Zo min mogelijk verplaatsingen in en om de school
-De werkplekken en ruimtes die gebruikt worden kunnen ook voldoende schoongemaakt worden

Dat leidt tot een rooster waarbij een deel van de leerlingen op school les kan hebben, maar het grootste deel van de leerlingen op datzelfde moment thuis de les zal moeten volgen. Per leerstroom is gekeken op welke manier, rekening houdend met de drie bovenstaande aspecten, het onderwijs binnen de kaders van het RIVM, vormgegeven kan worden.

U ontvangt donderdag 28 mei een uitgebreidere toelichting met daarbij de protocollen die gelden vanaf 2 juni.
De roosters zullen in Somtoday komen en via de mentor of teamleider wordt uw zoon of dochter geïnformeerd over de dagen dat hij of zij fysiek onderwijs op school volgt. Leerlingen en medewerkers (en hun huisgenoten) met ziekteverschijnselen worden verzocht om thuis te blijven. In de protocollen die u morgen ontvangt, wordt dit nader toegelicht.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen
Locatiedirecteur

Corona-update, 20 mei

Beste ouders,

In lijn met de verwachtingen gaan de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2 juni mondjesmaat open, dat heeft het kabinet laten weten. De voorbereidingen voor een rooster waarbij de maatregelen nageleefd kunnen worden, zijn in volle gang. Het naleven van de maatregelen staat bovenaan de prioriteitenlijst. Onze collega’s van de facilitaire ondersteuning richten het gebouw in, zorgen voor voldoende desinfecterende middelen en er zullen looproutes afgesproken worden. Het zal van alle gebruikers van het gebouw, leerlingen en collega’s, veel vragen.

In de loop van de volgende week ontvangt uw zoon of dochter het rooster en versturen wij verschillende protocollen waarin aandacht wordt gegeven aan het naleven van de maatregelen zoals het RIVM deze afgekondigd heeft. Vakspecifieke veiligheidsmaatregelen worden met de betreffende leerlingen gecommuniceerd.

Voor het lesrooster zal gekeken worden naar een invulling van de mentorles en vaklessen waarbij de beweging door het gebouw zo minimaal mogelijk is. Per leerstroom zal het percentage fysieke lessen ten opzichte van de online lessen verschillend zijn. Mede omdat we met een online les een groter deel van de leerlingen kunnen bereiken, dan we toe mogen laten in het gebouw.

Wij zullen wekelijks evalueren en indien nodig het rooster bijstellen. Afhankelijk van de eerste ervaringen die we begin juni opdoen, onderzoeken we de haalbaarheid van toetsen waarbij de voorexamenklassen voorrang krijgen.

Naast de maatregelen die op schoolniveau en binnen het schoolgebouw uitgewerkt worden, wordt ook een beroep gedaan op de leerlingen wat betreft het van en naar school komen. Bij het naleven van de maatregelen indien een van de gezinsleden klachten heeft of als leerlingen klachten vertonen op school, wordt een beroep gedaan op u als ouder.

Samengevat: na de persconferentie van gisteravond gaan wij de voorbereidingen verder concretiseren en zullen wij u de volgende week berichten over het rooster en u de protocollen die van toepassing zijn doorsturen. Ik wens u en uw kind een mooi, zonnig Hemelvaartsweekend toe en sterkte voor iedereen die dat kan gebruiken.

Corona-update, 15 mei

Beste ouders en leerlingen, 

Hierbij de corona-update om even stil te staan bij de ontwikkelingen van de afgelopen dagen en alvast een blik vooruit te werpen. Op de eerste plaats hoop ik van harte dat het met u, uw kind en familie goed gaat, in deze tijd. Niet alleen wat betreft gezondheid, maar ook op het sociaal-emotionele vlak. Ik ervaar deze tijd nog steeds als heel heftig. Gelukkig kunnen we met alle middelen en mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben met elkaar communiceren, maar we missen de leerlingen en collega’s enorm. Ook het gesprek aangaan, zaken gezamenlijk voorbereiden en elkaar steunen in werk en privé, moet nu allemaal op afstand en online gebeuren. 

Na de verschillende fases waarin het Bouwens het onderwijs op afstand heeft ingericht zijn we nu alweer aan het nadenken over de fase die ontstaat als op 2 juni de scholen mondjesmaat weer opengaan. Bij het sluiten van de scholen in maart hebben we achtereenvolgens ingestoken op de studiewijzers op vakniveau, het mentoraat, het afnemen van de schoolexamens op afstand en het geven van online lessen. Het afronden van de schoolexamens gaat nu naar een afrondende fase en de online lessen zijn vormgegeven. Met nog enkele (persoonlijke) aanpassingen voor collega’s en nog enkele technische problemen, lijkt dat goed te gaan. Zowel vanuit het Bouwens als vanuit de leerlingen loopt dit voor het grootste deel goed. Enkele leerlingen loggen als gastleerling of met een zogenaamde nickname in waardoor de aanwezigheid moeilijk te controleren valt. Vriendelijk verzoek om in te loggen via je eigen naam en inloggegevens van het Bouwens. 

Zoals aangegeven zijn wij deze nieuwe fase aan het voorbereiden, in afwachting van de berichten op 20 mei over het al dan niet opengaan van de scholen op 2 juni. De berichtgeving hierover zal na het Hemelvaartsweekend opgepakt worden en voorzien van regels, afspraken en voorschriften, aan u bekend gemaakt worden.

Voor nu wens ik u een goede gezondheid en alvast twee mooie weekenden toe!

Corona-update, 8 mei

Beste ouders en leerlingen, 

Begin deze week heb ik aangekondigd dat vanaf aanstaande maandag (11 mei) leerlingen en collega’s zullen werken met een online contactmomentenrooster. De link om in de digitale omgeving te komen, staat in Itslearning. Naast de contactmomenten blijft ook de studiewijzer intact. In de bijlage is te lezen hoe een videoles gestart wordt. Deze handleiding is weliswaar geschreven voor de mondelinge schoolexamens, maar voor een online les geldt hetzelfde. In Somtoday staat het rooster. Leerlingen die niet deel kunnen nemen aan een online les, moeten door hun ouders als afwezig gemeld worden op de gebruikelijke manier via het telefoonnummer van school. Aanpassingen aan het rooster wegens persoonlijke omstandigheden van docenten, worden gecommuniceerd met de betreffende leerlingen.

Inmiddels weten we dat op 20 mei beslist wordt of de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer open mogen, waarbij alle maatregelen die gelden binnen een anderhalve-meter-maatschappij in acht genomen moeten worden. De komende weken zullen we de scenario’s en protocollen naast elkaar leggen en met een scenario voor het Bouwens komen. 

Tot slot wens ik iedereen een goed weekend en voor degenen die dat kunnen gebruiken sterkte!

Uitleg starten van videoverbinding voor een mondeling examen

Corona-update, 4 mei

Beste ouders, beste leerlingen,

Inmiddels is het einde van de meivakantie alweer in zicht. De meivakantie van 2020 is voor de meesten van ons anders verlopen dan we bij de start van het schooljaar hadden voorzien. We hopen dat iedereen op zijn of haar manier heeft kunnen genieten van twee weken vakantie. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook de afronding van dit schooljaar anders verlopen dan bij de start was voorzien. Dat geldt zeker voor de eindexamenleerlingen van dit schooljaar. Behalve het wegvallen van de centrale examens, missen zij ook het gala en de examenfeesten. De vmbo-leerlingen moeten hun examenreis missen.

Op 21 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat het thuiswerken en het onderwijs op afstand voor het voortgezet onderwijs nog zeker doorgaat tot 2 juni.

Voor de meivakantie is er hard gewerkt door collega’s om met planners leerlingen van lesstof te voorzien en was er de mogelijkheid tot online lessen volgen.

Vanaf 11 mei worden voor alle niet-examenleerlingen online lessen ingeroosterd, tussen 8.20 uur en 13.45 uur. Het rooster is voor leerlingen en ouders vanaf woensdag zichtbaar in Somtoday. Het is voor leerlingen verplicht om deel te nemen aan een online les, zodat de docent instructie kan geven en vragen kan beantwoorden. Niet deelnemen betekent afwezigheid en zal ook als zodanig geregistreerd worden. Het volgen van een online les in teams kan met een laptop of een mobiele telefoon met camera en microfoon.

Mocht er een reden zijn waarom uw kind niet deel kan nemen aan de les, dan verzoek ik u om dit te melden via de gebruikelijke procedure en het gebruikelijke telefoonnummer. Naast de online lessen van 30 minuten, werken leerlingen buiten de lessen aan opdrachten uit de studiewijzer. De praktijkvakken hebben minder online lestijd, net als de creatieve vakken. Zij kunnen wel opdrachten geven die gemaakt moeten worden, buiten de ingeroosterde lessen. De lessen LO zijn allemaal aan het eind van de dag gepland om leerlingen eraan te herinneren dat ze na een online lesdag ook moeten bewegen.

Voor de eindexamenleerlingen gaat het afronden van de schoolexamens door volgens het programma zoals dit door de teamleiders per afdeling gecommuniceerd is.

Mocht een docent vanwege het afnemen van een schoolexamen zijn online les niet kunnen invullen, dan zal de docent voor een opdracht zorgen.

Vanaf woensdag, als de meivakantie officieel afgelopen is, werken de leerlingen aan de studiewijzer zoals deze voor de vakantie gecommuniceerd is. Dat geeft u en ons drie werkdagen de tijd om de voorbereidingen te treffen voor het rooster vanaf 11 mei. Eventuele vragen, mogelijkheden voor het lenen van laptops of andere materialen, kunnen gemeld worden bij info@hetbouwens.nl.

Gedurende de komende weken zal ik niet dagelijks een update verzenden, maar u blijven informeren mochten er ontwikkelingen zijn.

Namens alle collega’s wens ik u een goede gezondheid toe en wederom succes in deze bijzondere omstandigheden.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur

Corona-update, 21 april

Beste ouders, beste leerlingen,

Inmiddels zijn er ruim vijf weken verstreken na de mededeling dat de scholen gesloten moesten worden om te voorkomen dat het coronavirus verder verspreid zou worden. In die vijf weken heeft het onderwijs een verandering ondergaan, die we zes weken geleden nog niet bedacht hadden. Er is door iedereen, docenten, mentoren, onderwijsondersteunend personeel, teamleiders, ouders en leerlingen heel hard gewerkt om met deze veranderingen mee te gaan. Tussendoor zijn de maatregelen en protocollen aangescherpt, aangepast en hebben alle partijen weer bij moeten sturen om in de veranderingen mee te gaan. Natuurlijk zijn er zaken te verbeteren en terugkijkend kunnen we vaststellen wat goed is gegaan en wat beter kan. Maar in grote lijnen ben ik vooral heel trots op mijn collega’s die voor onze leerlingen en voor uw kinderen zowel vakdocent, mentor als examinator zijn geweest op een manier die nog bij  niemand bekend was toen deze situatie zijn intrede deed.

Vanavond verwachten we nieuwe berichten die de komende dagen uitgewerkt zullen worden door besturen en schooldirecties. De maatregelen kunnen effect hebben op het afnemen van de schoolexamens na de meivakantie, op het onderwijs en op de begeleiding. Ik zal daar aan het eind van de meivakantie met u over communiceren en aangeven op welke manier de maatregelen van het kabinet invloed hebben op de activiteiten na de meivakantie. De enige uitzondering die gemaakt wordt is de communicatie met de examenleerlingen die aanstaande donderdag door hun teamleider geïnformeerd worden over de laatste activiteiten die betrekking hebben op de schoolexamens. We streven ernaar dat de schoolexamens, inclusief de inhaaltoetsen en herkansingen zoals ons eigen examenreglement en PTA’s voorschrijven, uiterlijk 28 mei afgerond zijn.

Voor de examenleerlingen zijn na 29 mei de volgende datums belangrijk om te noteren:

  • 29 mei: openstellen cijfers ter controle door leerlingen, ouders en examinatoren (vakdocenten)
  • 2 juni: uiterste datum om te reageren op de cijfers
  • 4 juni: mentoren bellen ALLE examenleerlingen over de uitslag (geslaagd/gezakt)
  • 5 juni: tot uiterlijk 12.00 uur kunnen leerlingen zich aanmelden voor de zogenaamde resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) voor twee vakken. Voor de leerlingen van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg bestaat de mogelijkheid om naast twee theorievakken ook een RV-toets te maken voor het beroepsgerichte vak.
  • 10, 11 en 12 juni: afname RV-toetsen
  • 17 juni: uitslag RV-toetsen

De diploma-uitreikingen zijn gepland op 1 juli voor het vmbo en op 2 juli voor havo/vwo. Vooralsnog, zonder informatie over de maatregelen, blijven deze datums staan.

Dat geldt ook voor de planning van het inleveren van de boeken op 7 juli voor het vmbo en op 8 juli voor havo/vwo.

De details worden per team naar de leerlingen en hun ouders gemaild.

Voorlopig plaatsingsadvies

Vandaag ontvangt u van de mentor het VOORLOPIG plaatsingsadvies voor het volgend schooljaar. Ik wil met klem benadrukken dat het een voorlopig advies is. We verwachten dat leerlingen, ook als de situatie na de meivakantie onveranderd blijft, dit advies gaan waarmaken door de planners te blijven volgen, ingeplande online lessen te bezoeken én (huiswerk)opdrachten in te leveren. Natuurlijk is de situatie anders dan normaal gesproken in de klas, maar onze collega’s kunnen heel goed op leerlingniveau de werkhouding en vorderingen evalueren en bepalen of hun leerlingen het advies ook waarmaken!

Tot slot, wens ik u en alle leerlingen op gepaste wijze, een mooie meivakantie. Diezelfde boodschap stuur ik later vandaag ook naar alle medewerkers van het Bouwens. Ook hen wens ik een mooie meivakantie toe, waarin zij af kunnen schakelen en tot rust kunnen komen na deze enerverende, bijzondere, onwerkelijke weken. Ik wil u vragen of u mij daarin wilt ondersteunen door de mentoren en vakdocenten in de meivakantie hun rust te gunnen en enkel en alleen hele dringende zaken te mailen. Alleen op die manier kunnen alle batterijen weer opgeladen worden voor de volgende fase van het schooljaar.

Namens alle collega’s, dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur

Corona-update, 17 april

Beste ouders en leerlingen,

Het onderwijs op afstand zet zich in ieder geval nog voort tot de meivakantie, die op  woensdag 22 april start. Aan de ene kant lijkt de situatie voor iedereen ‘gewoon’ te worden, maar aan de andere kant hoor ik ook dat de docenten de leerlingen missen, dat de collega’s elkaar missen en dat iedereen hoopt dat de huidige situatie snel voorbij zal zijn.

Dat onderstreep ik van harte en ook ik hoop dat we elkaar snel weer kunnen zien op school. Dat kan echter alleen als dat verantwoord is en zonder risico’s voor ieders gezondheid.

Aanstaande dinsdag wordt door het ministerie een uitspraak gedaan over het open blijven van de scholen en zal duidelijk worden in hoeverre de maatregelen aanblijven of versoepeld worden. Wij zijn genoodzaakt om de uitkomst hiervan af te wachten, voordat we aan de slag kunnen gaan met het scenario voor na de meivakantie.

In deze update wil ik nogmaals aandacht vragen voor het deelnemen van uw kind aan ingeplande online lessen en het inleveren van opdrachten. Gelukkig ervaren we dat de meeste leerlingen goed bereikbaar zijn, meedoen met online lessen die docenten inplannen en hun opdrachten inleveren. Maar helaas constateren we ook dat dit niet voor alle leerlingen geldt. In het advies dat u krijgt over plaatsing van uw kind voor het volgend schooljaar tellen werkhouding en inzet mee. Dat kan prima gemeten worden als het gaat over onderwijs op afstand.

Tot slot wens ik u en uw gezin een goed weekend toe waarin het belangrijk is om af te schakelen van het onderwijs. Maandag en dinsdag verwachten we weer 100% inzet!

Iedereen die dat nodig heeft, wensen we sterkte en beterschap!