Laatste weken van het schooljaar

Beste ouders en leerlingen,

Hierbij informeer ik u over de invulling van de laatste weken van het schooljaar.

Tot en met 30 juni worden onderwijsactiviteiten voor leerlingen ingepland. Voor de onderbouwklassen zijn dit de lessen, voor de bovenbouw worden er ook toetsen ingepland. De reguliere toetsweek komt te vervallen voor alle leerlingen. Voor leerlingen die volgens een PTA werken, worden per leerstroom en per vak toetsen gepland. De communicatie hierover vindt per leerstroom plaats.

In het schooljaar 2020-2021 worden herkansingen en inhaaltoetsen ingeroosterd. Wij zullen daar extra momenten voor plannen en tevens zullen de huidige PTA’s aangepast worden naar volgend schooljaar. Leerlingen krijgen alle tijd en ruimte om hun schoolexamen goed af te ronden en zich goed voor te bereiden op het eindexamen.

Op 25 juni staat onze alternatieve personeelsdag gepland. In de ochtend worden inhaaltoetsen voor de bovenbouw ingepland, alle lessen van die dag komen te vervallen.

Op 1, 2 en 3 juli worden de boeken ingeleverd volgens een schema waarin rekening wordt gehouden met de RIVM-maatregelen.

Met instemming van de voltallige MR zijn de bevorderingscriteria aangepast naar de situatie waarin we ons bevinden:

Onderstaand principe wordt gehanteerd:

Iedere leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, tenzij…

 1. dit niet in het belang van de leerling is
 2. de leerling teveel leerachterstanden heeft

en specifiek voor leerlingen uit de voorexamenklas:

 1. de leerling niet kan slagen met de cijfers die meegenomen worden naar het examenjaar,

Daarbij wordt het volgende proces gevolgd:

 1. De mentor neemt tussen 30 juni en 3 juli met u contact op over uw zienswijze voor de plaatsing van uw zoon of dochter in het schooljaar 2020-2021.
 2. Op 6 en 7 juli volgen de rapportvergaderingen.
 3. Op 8 juli hoort u van de mentor of uw zoon of dochter bevorderd wordt of dat er sprake is van een van de tenzij’s:
  1. Als dat niet het geval is, wordt de leerling bevorderd naar het volgende leerjaar.
  2. Als dat wel zo is, wordt een advies gegeven waarin de mentor onderbouwt waarom de leerling niet bevorderd kan worden, maar doubleert of afstroomt.
 4. Mocht u het niet eens zijn met het advies en de plaatsing, dan kunt u uiterlijk 10 juli voor 9.00 uur uw bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij de locatiedirecteur. De locatiedirecteur beslist uiterlijk 13 juli, 12.00 uur of de leerling tegen het advies in geplaatst wordt naar wens van de ouders. Het bezwaar, de onderbouwing en de beslissing worden opgenomen in het dossier van de leerling.

Wij zullen dit schooljaar geen fysiek rapport uitreiken.

In de week van 22 juni verwachten wij verdere informatie over de voortzetting, of aanpassing van de huidige maatregelen. De ervaringen die we deze periode hebben opgedaan, zullen we meenemen bij de inrichting van ons onderwijs na de zomervakantie.