Corona-update, 9 april

Beste ouders en leerlingen,

We weten met zekerheid dat het onderwijs op afstand nog even door zal gaan. Naast het verzorgen van lessen en het onderhouden van mentorcontacten ligt daar ook een taak voor mentoren om de advisering, conform schooljaarplanning op te pakken en met u te bespreken. Het advies komt niet alleen tot stand op basis van schoolresultaten, maar ook op basis van inzet en werkhouding. Deze aspecten worden ook nu meegenomen in het formuleren van het advies. De (cijfermatige) resultaten van voor de schoolsluiting en de resultaten van het onderwijs op afstand worden daarin meegenomen. U ontvangt een advies voor de plaatsing en zoals gebruikelijk wordt een gesprek ingepland waarin het advies wordt toegelicht. Het gesprek zal echter pas na de meivakantie plaatsvinden.

In de programma’s voor de periode die nog rest tot de meivakantie zal niet veel meer wijzigen. Voor de leerlingen die geen eindexamen doen, lopen de programma’s voor het onderwijs op afstand door en voor de eindexamenleerlingen zijn de programma’s door de teamleiders en vakdocenten gemaild. Veel succes voor iedereen bij het afronden van de schoolexamens.

Uiterlijk 21 april zullen wij u informeren over het bekendmaken van de uitslag en de herkansingsmogelijkheid die voorgeschreven is door het ministerie van OCW.

Naast de mooie resultaten die geboekt worden, zijn er ook zorgpunten daar waar we niet met alle ouders en leerlingen in contact kunnen komen. Ik verzoek u vriendelijk om, indien u nog geen contact met de mentor heeft gehad, alsnog contact op te nemen.

Tot slot wens ik iedereen een goede gezondheid toe en voor degenen die dat nodig hebben ook veel beterschap of sterkte.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur