Examen

Vanaf leerjaar 4 (de zogenaamde tweede fase) nemen de leerlingen deel aan het schoolexamen. In het onderstaande examenreglement staan alle rechten en plichten van de examenkandidaten.

 

Bekijk hier de presentatie en toelichting op de planning CSE havo 5 en vwo 6

Bekijk hier de planning eindexamen 2017 2018 voor havo 5 en vwo 6

Ad.1 Het Eindexamenbesluit
Dit is de officiële tekst t.a.v. het eindexamen vmbo-havo-vwo. Ga naar het eindexamenbesluit.  

Ad.2 Protocollen VO-Raad
Scholen krijgen steeds meer ruimte bij het afnemen van examens. Om hen te helpen bij de voorbereiding, afname en beoordeling, hebben de VO-raad en de AOC Raad protocollen voor het centraal examen en checklisten voor het schoolexamen ontwikkeld. Het Bouwens conformeert zich aan deze protocollen. Ga naar deze protocollen.

Ad.3 Het Schoolspecifiek gedeelte
In het document Examenreglement: schoolspecifieke gedeelte staan de schoolspecifieke regels van het Bouwens t.a.v. het examen. Ga naar het schoolspecifieke gedeelte.

Ad.4 Het Programma van toetsing en afsluiting
In het Programma van toetsing en afsluiting (PTA) staat per vak aangegeven: de wijze van toetsing, tijdsduur van ieder onderdeel en berekening van het eindcijfer van iedere toets. De programma’s van toetsing en afsluiting zijn bindend voor het vierde leerjaar en voorlopig voor het vijfde en het zesde leerjaar, met uitzondering van de aangegeven weging van de toetsen.
Dit programma wordt vastgesteld door de locatiedirectie. Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de PTA’s (aanpassingen, wijzigingen) worden ter beoordeling voorgelegd aan de examencommissie. Ga naar het PTA cohort 2015, PTA cohort 2016 en PTA cohort 2017.

Het examenreglement is vastgesteld door het bevoegd gezag.

Examentraining
Aan het eind van 6-vwo bereid je je voor op het eindexamen. Dat doe je onder begeleiding van je docenten. Alle activiteiten zijn dan gericht op het eindexamen:

  • examens oefenen tijdens de vaklessen;
  • een simulatie van, naar keuze van de leerling, twee examens;
  • examentrainingen in de laatste twee lesweken.