Over het vwo

Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) wordt gevormd door het atheneum en het gymnasium. Het vwo heeft zes leerjaren en geeft toegang tot een studie aan de universiteit. In leerjaar 1 tot en met 3 vindt basisvorming plaats; in de tweede fase (vanaf leerjaar vier) wordt gekozen voor een profiel. De leerling kiest uit vier profielen: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid en natuur & techniek. In het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het vwo kiest de leerling een vakkenpakket behorend bij een van de profielen. Daarnaast kunnen nog enkele vakken in het vrije deel gekozen worden.

Lessentabellen 
In een lessentabel staat welke vakken een leerling per schooljaar krijgt en krijg hoeveel uur per week deze les gegeven wordt.

Hier zijn de lessentabellen voor alle klassen voor het schooljaar 2017/2018 te vinden

Maatwerk onderbouw havo/vwo
In leerjaar één en twee van het havo/vwo bieden we twee lessen maatwerk per week. Dit betekent dat er steunlessen en modules zijn. In leerjaar één en twee worden voor alle vakken steunlessen aangeboden. De vakdocent adviseert over deelname hieraan vanaf periode twee. Ook begeleiding op het gebied van dyslexie, dyscalculie en faalangst vindt plaats in de steunlessen. Modules: als je geen steunlessen nodig hebt, ga je aan de slag met modules. Deze dagen je uit door verbreding en verdieping van de lesstof.

Gymnasium 
Het Bouwens heeft een gymnasiumbrugklas. Je volgt hier alle vakken op vwo-niveau. Daarnaast de klassieke taal Grieks, die kenmerkend is voor ieder gymnasium, en een excellentieprogramma. Het vak Grieks en de module Antieke Cultuur, onderdeel van het excellentieprogramma, zijn een eerste kennismaking met de basis van onze Westerse cultuur. Het excellentieprogramma biedt je verbreding en verdieping van het vwo-programma (zie toelichting hieronder).

Download hier de folder over het gymnasium.

Excellentieprogramma
Het Bouwens biedt de beter presterende vwo-leerlingen een excellentieprogramma. Alle gymnasiumleerlingen nemen hieraan deel. Dit realiseren we door gedurende het schooljaar naast de bestaande vakken modules aan te bieden. De modules zijn vakoverstijgend en verdiepend. De leerlingen gaan aan de slag met uitdagende thema's zoals klimaat, duurzaamheid en wereldliteratuur. Het doel van het werken in modules is: het stimuleren van creativiteit, het aanleveren van analytische vaardigheden, het kennismaken met wetenschappelijk onderzoek en diversiteit in oplossingsstrategieën.

Fast Lane English (FLE)
Een goede beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker, zowel voor studie als beroep. In het Nederlandse hoger onderwijs worden steeds meer Engelse boeken gebruikt en vaker colleges in het Engels gegeven. Ook volgen veel Nederlandse studenten een deel van hun studie in het buitenland.

Met FLE anticipeert het Bouwens hierop. De lessen worden volledig in het Engels gegeven en het niveau ligt hoger dan in de lessen Engelse taal. Leerlingen worden in de onderbouw opgeleid om binnen twee jaar een internationaal erkend diploma (FCE) te behalen. Voor gymnasiumleerlingen in de onderbouw is FLE verplicht. Voor atheneumleerlingen in de onderbouw is FLE een keuze. In de bovenbouw kunnen deze leerlingen, mits de capaciteiten en inzet voldoende zijn, FLE vervolgen. De leerlingen worden begeleid naar het niveau Cambridge Advanced English.

Het is aan de leerlingen en ouders om te bepalen of er deelgenomen wordt aan de externe examens. Deze vinden plaats buiten school (meestal in Eindhoven). De examens zijn voor rekening van de ouders/verzorgers. Klik hier voor meer informatie.

Download hier de folder over Fast Lane English