Examen

Vanaf leerjaar drie nemen de leerlingen deel aan het schoolexamen. In het onderstaande examenreglement staan alle rechten en plichten van de examenkandidaten.

Examenreglement

Dit reglement bestemd voor de leerlingen van 3- en 4-vmbo van de programma’s Techniek Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Zorg en Welzijn voor de basisberoepsgerichte leerweg (incl. leerwerktraject), de kaderberoepsgerichte leerweg, de mbo- en mavo-stroom (theoretische leerweg). Het is in vier delen gesplitst:

1. Het Eindexamenbesluit.
2. De Protocollen VO-Raad.
3. Het Examenreglement.
4. Het Programma van toetsing en afsluiting.

Ad.1 Het Eindexamenbesluit
Dit is de officiële tekst t.a.v. het eindexamen vmbo-havo-vwo. Ga naar het eindexamenbesluit.  

Ad.2 Protocollen VO-Raad
Scholen krijgen steeds meer ruimte bij het afnemen van examens. Om hen te helpen bij de voorbereiding, afname en beoordeling, hebben de VO-raad en de AOC Raad protocollen voor het centraal examen en checklisten voor het schoolexamen ontwikkeld. Het Bouwens conformeert zich aan deze protocollen. Ga naar deze protocollen.

Ad.3 Het Schoolspecifiek gedeelte
In het document Examenreglement: schoolspecifieke gedeelte staan de schoolspecifieke regels van het Bouwens t.a.v. het examen. Ga naar het schoolspecifieke gedeelte.

Ad.4. Het Programma van toetsing en afsluiting
In het Programma van toetsing en afsluiting staat per vak de wijze van toetsing, tijdsduur van ieder onderdeel en weging van het eindcijfer van iedere proef aangegeven. Dit programma wordt vastgesteld door de locatieirectie. Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de PTA’s (aanpassingen, wijzigingen) worden ter beoordeling overlegd aan de examencommissie. Onderstaand de PTA's:

Het examenreglement is vastgesteld door het bevoegd gezag. Wij wensen de kandidaten veel succes in de examenjaren.

Mevr. A. Lukassen, voorzitter van de examencommissie.
Mevr. A. Aben, lid examencommissie.
Dhr. M.P.A.L. Franssen, lid examencommissie.
Mevr. C.H.T. Wennekers, secretaris van de examencommissie.