Over het vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bereidt leerlingen gedurende vier jaar voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In de brugklas volgen de leerlingen nagenoeg dezelfde vakken. Vanaf het tweede leerjaar volgt elke leerling een leerweg.

Leerwegen
De keuze voor een leerweg heeft te maken met de manier van leren: meer theoriegericht of meer praktisch. We onderscheiden vier leerwegen:

 1. De basisberoepsgerichte leerweg. Deze leerweg biedt een uitgebreid beroepsgericht programma aan en minder theorievakken. De leerlingen kunnen in het mbo doorleren op niveau 2.
 2. De kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerweg biedt naast het beroepsgerichte programma vier theorievakken aan. De leerlingen kunnen in het mbo doorleren op niveau 3 of 4.
 3. De mbo-stroom. Deze leerweg heeft meer theorievakken en één beroepsgericht programma dat theorie en praktijk bevat. De leerlingen kunnen in het mbo doorleren op niveau 3 of 4.
 4. De mavostroom. Deze leerweg kent alleen theorievakken. De leerlingen kunnen in het mbo doorleren op niveau 3 of 4 of doorstromen naar 4-havo.

Lessentabellen 
In een lessentabel staat welke vakken een leerling per schooljaar krijgt en krijg hoeveel uur per week deze les gegeven wordt.

Hier zijn de lessentabellen voor alle klassen voor het schooljaar 2017/2018 te vinden

Leerwerktraject
Binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kan de leerling onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan het leerwerktraject. Zo moet de leerling voor het vak Nederlands en het beroepsgerichte vak een voldoende halen en over voldoende sociale vaardigheden beschikken. Ook moet de leerling gemotiveerd zijn voor de afdeling die hij gekozen heeft. Dit traject is bedoeld voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn en die meer interesse hebben in praktische vakken. De verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen en het beroepsgerichte programma.

Beroepsgerichte programma’s
In het tweede leerjaar oriënteren leerlingen zich verder op de twee brede programma’s Zorg & Welzijn en Techniek. Aan het einde van het schooljaar maken zij de keuze voor één van beide programma’s. Door middel van vooral praktische opdrachten maken de leerlingen kennis met de werkzaamheden en beroepen in de twee programma’s. Techniek behandelt de meer technische aspecten van de huidige maatschappij. Zorg & Welzijn richt zich met name op beroepen waarbij zorgen voor mensen en hun omgeving centraal staat.

Zesjarige techniekopleiding
De zesjarige techniekopleiding op het Bouwens is een opleiding waar leerlingen binnen zes jaar tijd een vakdiploma techniek op mbo niveau 2 of 3 behalen. Hierbij krijgen leerlingen al vanaf het eerste jaar 11 uur praktijklessen techniek naast de andere vakken. Ze komen in aanraking met moderne technieken zoals 3D-printing, domotica, CNCtechnieken en procestechniek.

Na 6 jaar levert dit een vmbo en mbo niveau-2 diploma op of voor de snelle kaderleerling een niveau-3 diploma. Tijdens de opleiding is er veel contact met bedrijven om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Lees hier meer.

LWOO
Het LWOO is geen leerweg, maar een bijzondere vorm van ondersteuning. Deze vorm is bedoeld voor leerlingen die moeilijk leren en extra ondersteuning nodig hebben om het vmbo-diploma te behalen. De leerlingen kunnen voor deze extra hulp in aanmerking komen als de basisschool aangeeft dat het nodig is. Wij nemen dan een test bij de leerling af en vervolgens zal een afvaardiging van het
samenwerkingsverband samen met het ondersteuningsloket eventueel de indicatie toewijzen. Vanaf dat moment heeft de leerling recht op deze extra ondersteuning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator van de onderbouw.

Doorstroom naar de havo van het Bouwens
Voor leerlingen die na het behalen van een vmbo-t/mavo-diploma door willen stromen naar 4-havo geldt het volgende:

 1. Het Bouwens hanteert drie criteria:
  - het gemiddeld eindcijfer is minimaal 6,8;
  - er vindt een motivatiegesprek met de leerling plaats;
  - de docenten wordt advies gevraagd.
 2. Twee van bovengenoemde criteria moeten positief zijn.

In de planning is de gang van zaken voor de leerlingen vmbo-t in het eindexamenjaar weergegeven. Leerlingen volgen na het vmbo eindexamen verplicht lessen om de overgang naar 4-havo soepel te laten verlopen. Deze lessen worden gegeven door havo-docenten.