Ziek melden van leerlingen

Vanaf het schooljaar 2017-2018 dienen leerlingen die ziek (afwezig) zijn dagelijks ziekgemeld te worden door één van de ouders/verzorgers. Reden voor het dagelijks ziekmelden is de betere monitoring van het (ziekte)verzuim van leerlingen waardoor er sneller en beter ingespeeld kan worden op situaties waarin dit nodig is.

Onderstaand worden de afspraken van het ziekmelden puntsgewijs weergegeven:

  • Ouders/verzorgers melden de zieke (afwezige) leerling dagelijks telefonisch voor 9.00 uur ziek via (077) 306 88 88.
  • Receptie verwerkt dit voor 10.00 uur in Magister.
  • Vakdocenten vullen de aan- en afwezigheid van leerlingen in zodat zichtbaar is wanneer een leerling aan- dan wel afwezig is.
  • Als een leerling afwezig wordt gemeld in de les maar niet ziekgemeld is door ouders en er geen andere reden bekend is van zijn/haar afwezigheid, neemt de receptie contact op met ouders voor 12.00 uur.

Meer informatie over M@zl

In samenwerking met de GGD en de gemeente is het Bouwens vanaf 1 januari 2017 aangesloten bij het landelijk project M@ZL (medische advisering ziekgemelde leerling). Hiermee wordt ziekteverzuim vroegtijdig gesignaleerd waardoor ouders, leerling en school snel met elkaar in gesprek kunnen om de vervolgstappen te bespreken. Bovendien is het een extra middel om langdurig, frequent en/of onbekend ziekteverzuim te achterhalen en tot een oplossing te komen.  

Langdurig of frequent ziekteverzuim

Als een leerling frequent of langdurig ziek is en het ziekteverzuim valt binnen onderstaande criteria, dan zal de mentor van uw zoon of dochter contact opnemen en hierover met u in gesprek gaan. In dit gesprek zal het ziekteverzuim en de eventuele oorzaken daarvan worden besproken. Bij onduidelijke oorzaken kan de jeugdarts worden ingeschakeld die verder zal onderzoeken waarom uw zoon of dochter bepaalde klachten heeft. De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en bespreekt samen met leerling en ouders(s) de gewenste zorg. Het gesprek met de jeugdarts is vertrouwelijk.

De criteria, waar hierboven al aan wordt gerefereerd, die worden gebruikt door M@ZL zijn:

  • Frequent ziekteverzuim: 4de ziekmelding in 12 schoolweken
  • Langdurig ziekteverzuim: vanaf de 7de schooldag aaneengesloten
  • Bijzonder ziekteverzuim: verzuim op vaste momenten
  • Zorgelijk verzuim: verzuim met een ‘niet-pluis gevoel’

Vragen?

Heeft u vragen over M@ZL of andere zaken in deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter of met onze ondersteuningscoördinator Silvester Frencken via s.frencken@hetbouwens.nl