Veilige school

Het Bouwens moet voor leerlingen en personeel een veilige leer- en leefomgeving zijn. In de visie van de school staan respect, waarden en normen en een veilige school centraal. De grondhouding van alle betrokkenen is: een vriendelijke en respectvolle omgang met elkaar en garant staan voor elkaars veiligheid.

Het Bouwens conformeert zich aan de 10 gouden regels die door alle LVO-scholen worden gehanteerd en heeft onder andere beleid uitgezet voor het tegengaan van pesten, een Rook- Alcohol- en Drugsbeleid en een Meldcode bij huiselijk geweld en mishandeling.

Deze en andere veiligheidsonderwerpen zijn opgenomen in ons Schoolveiligheidsplan.

Van elk strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie. Leerlingen die schooleigendommen beschadigen of vernielen worden hiervoor aansprakelijk gesteld. De school heeft een aantal voorzieningen getroffen om diefstal te voorkomen: toezicht en garde­robekastjes.

De school is een openbaar en open gebouw en de directie kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en bescha­diging. Roken is in al onze gebouwen verboden. 

Algemene afspraken
Binnen onze school streven wij ernaar iedereen een gezonde en veilige omgeving te bieden. Als iedereen op school de algemene afspraken nakomt, kunnen we samen waarborgen dat we een goede basis hebben om met elkaar te leren, te werken en te leven in en rondom school. Deze 'algemene afspraken' worden aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen en ouders gemaild. Klik hier voor deze algemene afspraken.

Cameratoezicht
Het cameratoezicht wordt ingezet met het oog op de beveiliging van werknemers, leerlingen, eigendommen, schoolgebouw en schoolterrein. De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, worden verwijderd uiterlijk 4 weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten (artikel 38 Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens, WPB).
De beelden mogen ingeval er een incident is geconstateerd aan de politie worden overhandigd (artikel 38 lid 5 sub b Vrijstellingsbesluit WBP). Tevens is er een extern beveiligingsbedrijf dat op afstand mee kan kijken bij een melding. Middels een sticker op de verschillende toegangsdeuren met de tekst “cameratoezicht” maken wij dit aan allen bekend die de school betreden.

Pestbeleid
Als onderdeel van het Schoolveiligheidsplan is ons beleid tegen pesten vastgelegd. In dit beleid staat hoe wij (cyber)pesten tegengaan en aanpakken. Klik hier voor het zogenaamde Pestprotocol.

Rook- Alcohol- en drugsbeleid
Ook het Rook- Alcohol- en Drugsbeleid is onderdeel van het Schoolveiligheidsplan. Klik hier voor dit beleid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode.

Sociale media
Als onderdeel van het Schoolveiligheidsplan is een protocol vastgesteld over sociale media. Klik hier voor het protocol sociale media.