Handig om te weten

Hieronder is informatie te vinden die 'handig is om te weten'. De informatie is ook terug te vinden in het handzame boekje 'Bij die Hand' dat elke leerling aan het begin van het schooljaar ontvangen heeft.

Download de 'Bij de Hand' voor schooljaar 2017-2018 hier.

Download hier de jaarplanning 2017/2018 van het Bouwens.

Lestijden van 45 minuten

eerste lesuur
tweede lesuur
derde lesuur
pauze
vierde lesuur
vijfde lesuur
pauze
zesde lesuur
zevende lesuur
achtste lesuur
pauze
negende lesuur

 
08.20 - 09.05 uur

09.05 - 09.50 uur
09.50 - 10.35 uur
10.35 - 11.00 uur
11.00 - 11.45 uur
11.45 - 12.30 uur
12.30 - 13.00 uur
13.00 - 13.45 uur
13.45 - 14.30 uur
14.30 - 15.15 uur
15.15 - 15.30 uur
15.30 - 16.15 uur

Ziekmelding

Vanaf het schooljaar 2017-2018 dienen leerlingen die ziek (afwezig) zijn dagelijks ziek gemeld te worden door één van de ouders/ verzorgers. Reden voor het dagelijks ziekmelden is de betere monitoring van het (ziekte)verzuim van leerlingen waardoor er sneller en beter ingespeeld kan worden op situaties waarin dit nodig is.

Onderstaand worden de afspraken van het ziekmelden puntsgewijs weergegeven:

  • Ouders/verzorgers melden de zieke (afwezige) leerling dagelijks telefonisch tussen 07.45 en 9.00 uur ziek via nummer (077) 306 88 88. De receptie verwerkt dit voor 10.00 uur in Magister.
  • Vakdocenten vullen de aan- en afwezigheid van leerlingen in zodat zichtbaar is wanneer een leerling aan- dan wel afwezig is.
  • Als een leerling afwezig wordt gemeld in de les maar niet ziekgemeld is door ouders en er geen andere reden bekend is van zijn/haar afwezigheid, neemt de receptie contact op met ouders voor 12.00 uur.

Bij opvallend ziekteverzuim volgen wij het protocol van M@zl. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Verlof 
Verlof (buiten de schoolvakanties) kunt u tot uiterlijk twee werkdagen vóór het verlof schriftelijk (liefst per mail) aanvragen bij de teamleider of leerlingcoördinator. Naam en mailadres vindt u bij Medewerkers. Voor het bezoek van de huisarts, tandarts en dergelijke kan absentie worden doorgegeven aan de receptie. Het verlofformulier is hier te downloaden.

Te laat komen
Als uw kind te laat op school komt, moet hij of zij zich eerst voor een briefje melden bij de receptie. De receptie registreert dit in Magister en geeft de leerling een briefje mee dat toegang geeft tot de les.

Verwijdering uit de les
Wordt uw kind gevraagd de les te verlaten, dan moet hij of zij zich melden bij de receptie met een gele kaart. Na afloop van de les vindt een gespek plaats me de vakdocent om de situatie te bespreken en afspraken te maken. In Magister kunt u zien of en hoe vaak uw kind verwijderd is uit de les.

Roosterwijzigingen en lesuitval
Wijzigingen in het lesrooster van uw kind zijn in Magister te zien. Mocht een keer een docent afwezig zijn, dan wordt de les opgevangen door een andere docent, bij voorkeur van hetzelfde vak. De afwezigheid van docenten en de eventuele roosterwijzigingen als gevolg daarvan, worden bekend gemaakt via Magister en de beeldschermen in het schoolgebouw. Huiswerk wordt bij lesuitval automatisch verplaatst naar de volgende les. Wanneer een docent vijf minuten na aanvang van de les nog niet bij het lokaal is, gaat een klassenvertegenwoordiger naar de roostermaker of de receptie. De overige leerlingen van de klas wachten bij het lokaal.

Gebruik mobiele telefoon 
Voor het gebruik van een mobiele telefoon op het Bouwens gelden de volgende regels:
1. In een klaslokaal en Open Leer-ruimtes (OL) mag een mobiele telefoon niet zichtbaar of hoorbaar aanwezig zijn of worden gebruikt. Alleen na toestemming van de docent of toezichthouder mag de mobiele telefoon functioneel in de les gebruikt worden.
2. Het gebruik van mobiele telefoon tijdens toetsen wordt beschouwd als fraude (zie afspraken in het leerlingenstatuut en PTA-reglement).

Telefoontas in de klas  
Leerlingen mogen hun mobiele telefoon niet in de les gebruiken, tenzij de docent anders beslist. Daarom hebben we in elk lokaal een telefoontas opgehangen. Dit is een tas met vakken waarin alle telefoons worden opgeborgen. Als een smartphone wel gebruikt mag worden, kan deze hieruit gehaald worden en bewust ingezet worden in de les. Het gebruik van de telefoontas geeft rust en duidelijkheid tijdens de les. Het gebruik van de telefoontas is op eigen risico. Leerlingen mogen hun telefoon ook in hun kluisje doen (of thuis laten) in plaats van in de telefoontas.

Jaarkalender en vakanties
In de agenda vindt u vakanties, proefwerkweken en andere zaken terug. Hieronder is de vakantieplanning voor komend schooljaar te vinden: 

  • Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017
  • Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2018
  • Carnavalsvakantie: 12 t/m 16 februari 2018
  • Paasmaandag: 2 april 2018
  • Meivakantie (incl. Koningsdag): 27 april t/m 11 mei 2018
  • Pinkstermaandag: 21 mei 2018
  • Zomervakantie: 9 juli t/m 19 augustus 2018

Proefwerk gemist?
Als uw kind een proefwerk mist, of een opdracht niet (op tijd) kan inleveren, maakt hij of zij zo snel mogelijk een afspraak met de docent om het gemiste proefwerk, eventueel buiten de reguliere lestijden, in te halen of de opdracht alsnog in te leveren.

Corvee
Van tijd tot tijd heeft uw kind corvee. Hierdoor helpt hij of zij mee aan een schone en veilige school. Bovendien wordt uw kind zich bewust van de waarde van een prettige leef- en leeromgeving. Alle leerlingen komen aan de beurt voor corvee volgens een vooraf bekendgemaakt rooster.